1. Impreza kulturalna - Zlot Miłośników Kultury Japońskiej - Gakkon 4  zwana dalej Konwentem, odbywa się w dniach 18-20 sierpnia 2017 roku w 

Zespóle Szkół Ogólnokształcących Nr 1
XXXII Liceum Ogólnokształcące
im. Haliny Poświatowskiej
92-511 Łódź
ul. P. Czajkowskiego 14.
2. Organizatorem konwentu jest firma Kakuzu o numerze NIP 7312054512 i numerze REGON 366528654
3. Konwent jest niekomercyjną imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 . (Dz.U. Nr 62, poz. 504.).
4. Konwent ma charakter imprezy zamkniętej, w której udział mogą wziąć osoby, które uzyskały zgodę Organizatorów na ustalonych przez nich warunkach. Bilet można nabyć podszas dwóch tur rezerwacyjnych oraz w czasie trwania imprezy.

A) Zakupienie biletu wiąże się z akceptacją regulaminu

B) Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.

C) Zniżki wydawane Uczestnikom pomagającym przy organizacji festiwalu zostaną wydane zgodnie z informacjami zawartymi na stronie

D) Zwroty akredytacji są wydawane zgodnie z określonymi w zakładne Bilety informacjami. 

5.Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest opaska na rękę, którą każdy uczestnik powinien nosić w widocznym miejscu,  którą należy pokazywać na każde wezwanie Organizatorów i Ochrony.
6. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie akredytacji, informacji lub Ochronie.
7. Bilety jednodniowe uprawniają do przebywania na konwencie do godziny 23:00 w piątek i sobotę 18 - 19 sierpnia 2017 i do godziny 15:00 w niedzielę 20 sierpnia 2017 roku.
8. Każda osoba, która przybędzie na konwent, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia. Ponadto osoby niepełnoletnie są zobowiązane przynieść i oddać akredytacji Kartę Konwentowicza.
9. Dane podane przy akredytacji, służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na konwencie i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Po konwencie wszystkie dane są niszczone.
10. Terenem Konwentu jest budynek Zespółu Szkół Ogólnokształcących Nr 1XXXII Liceum Ogólnokształcąceim Haliny Poświatowskiej 92-511 Łódź ul. P. Czajkowskiego 14. Na terenie konwentu wolno przebywać od godziny 14:00 w piątek 18 sierpnia 2017 roku do godziny 15:00 w niedzielę 20 sierpnia 2017 roku. Ze względów bezpieczeństa budynek, zostanie zamknięty na noc (w godzinach 23:30 - 7:00 drzwi wejściowe będą zamknięte, z wyłączeniem szczególnych przypadków).
11. Na teren Konwentu nie wolno wnosić żadnych zwierząt.
12. Na teren Konwentu nie wolno wnosić:

A. przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników – w tym broni białej, broni “bezpiecznej”, palnej i ASG; punkt ten nie dotyczy pokazów, Cosplayu oraz innych atrakcji wymagających ww. przedmiotów.

B. Deskorolek, butów z wbudowanymi kółkami, rolek, hulajnogi i innych podobnych przedmiotów, które mogą trwale uszkodzić podłogi na terenie konwentu; punkt ten nie dotyczy pokazów, Cosplayu oraz innych atrakcji wymagających ww. przedmiotów. 

C. Akcesoriów erotycznych

D. Fajerwerek, petard, rac i tym podobnych

Każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia Ochronie; użycie ww. przedmiotów bez zgody i nadzoru Organizatorów lub osób prowadzących atrakcję z ich wykorzystaniem lub w miejscu do tego nieprzeznaczonym może zostać ukarane nawet dyscyplinarnym usunięciem uczestnika z terenu Konwentu.

13. Ochrona i Organizatorzy będą przyjmować w depozyt przedmioty wymienione w punkcie 12.; mają oni prawo do niewpuszczenia lub usunięcia osób niezgadzających się dobrowolnie na przechowywanie tych przedmiotów.
14. Na terenie Konwentu obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających – w przypadku odnalezienia u uczestnika ww. środków, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata, a w razie sprawiania problemów ze strony uczestnika, dyscyplinarne usunięcie go z terenu Konwentu, które wiąże się z brakiem zwrotu kosztów akredytacji, dojazdu czy noclegu, którego w tym wypadku nie zapewnia Organizator. 
15. Na terenie Konwentu obowiązuje ZAKAZ palenia tytoniu, poza wyznaczonym do tego miejscem.
16. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Konwentu. Organizatorzy nie biorą również odpowiedzialności w przypadku zajścia w ciąże na konwencie.
17. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki. Wszystkie rzeczy znalezione należy odnieść do punktu informacji.
18. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, a także zachowujące się agresywnie, wulgarnie, wyzywająco lub obnażające się będą dyscyplinarnie usuwane z terenu Konwentu.
19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników Konwentu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom. 
20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów i Ochrony.
21. W salach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie członkowie ekipy organizacyjnej.

22. W razie zniszczenia mienia Zespłu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 odpowiedzialność przed szkołą ponosi sprawca szkody. Pokrywa on koszty naprawy lub zakupu nowego mienia.
23. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Koordynatorzy i ich zastępcy, Ochrona i Obsługa Konwentu.
24. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.
25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu konwentu.
26. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięte z terenu Konwentu.
27. Każdy uczestnik przy akredytowaniu  na Konwent potwierdza znajomość Regulaminu. Regulamin, będzie do wglądu na stanowisku informacji.

28. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konwentu wraz z Organizatorami i Gośćmi.

29. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.

 

Copyright © 2018 gakkon.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl